Statuten TPV Zuid-West

Doorlopende tekst van de statuten van Tennis- &  Padelvereniging Zuid-West Leiden gevestigd te Leiden na statutenwijziging op 12 juli 2006 verleden voor een waarnemer van mr. E.I. Kortlang, notaris te Leiden.

Ook als bestand te downloaden.

NAAM EN DUUR
Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Tennis- & Padelvereniging Zuid-West Leiden en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

ZETEL
Artikel 2.

De vereniging heeft haar zetel te Leiden.

DOEL
Artikel 3.

 1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport.
 2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
  1. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;
  2. het vormen van een band tussen haar leden;
  3. het maken van propaganda voor het tennisspel;
  4. het vertegenwoordigen van haar leden naar buiten, onder andere tegenover de vereniging: Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna ook te noemen: K.N.L.T.B.);
  5. het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging;
  6. het uitschrijven van en het deelnemen aan wedstrijden, waaronder aan een of meer door de K.N.L.T.B. georganiseerde competitievormen;
  7. het verbreiden van de kennis van de regels van het tennisspel onder de leden;
  8. alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan;
  9. al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen huishoudelijk reglement.

LEDEN
Artikel 4.

 1. De vereniging kent:
  1. seniorleden;
  2. ereleden;
  3. leden van verdienste;
  4. juniorleden;
  5. niet-spelende seniorleden;
  6. ondersteunende leden.
 2. Seniorleden kunnen zijn natuurlijke personen die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt, en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.
 3. Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben, en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en die tot erelid dan wel lid van verdienste zijn benoemd bij besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
  Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en plichten als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8, lid 3.
 4. Juniorleden kunnen zijn natuurlijke personen die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.
 5. Niet-spelende leden zijn seniorleden, die de tennissport niet actief beoefenen; 
  zij hebben binnen de vereniging passief en actief stemrecht en kunnen te allen tijde weer actief worden als normale seniorleden, mits de voor deze categorie geldende contributie is voldaan.
 6. Ondersteunende leden zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.
 7. Juniorleden en ondersteunende leden zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben (behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 12, lid 4) overigens dezelfde rechten en plichten als in de wet en deze statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd. Bij een stemming in de algemene ledenvergadering hebben zij een adviserende stem.

AANMELDING EN TOELATING
Artikel 5.

 1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het huishoudelijk reglement. 
  Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet dat formulier mede zijn ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger van deze minderjarige.
 2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden en ondersteunende leden.
 3. Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 6.

 1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
  1. a. door het overlijden van het lid;
  2. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;
  3. door opzegging namens de vereniging;
   deze opzegging kan worden gedaan, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die in de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn plichten jegens de vereniging niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de K.N.L.T.B. verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
  4. door ontzetting;
   deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene ledenvergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd met de statuten, huishoudelijk reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op enigerlei wijze benadeelt.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd, tenzij het bestuur anders beslist.
 5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
 6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren, kan de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit een beroep doen op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
 7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
 8. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

SCHORSING
Artikel 7.

 1. Leden, die handelen in strijd met statuten en/of huishoudelijk reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene ledenvergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering heeft genomen, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken. Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene ledenvergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.
 2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene ledenvergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen deel te nemen.
 3. Schorsing door de K.N.L.T.B. brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.

CONTRIBUTIE
Artikel 8.

 1. De senior- en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per categorie kan worden bepaald.
 2. De algemene ledenvergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden een entreegeld moeten betalen.
 3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld door leden te verlenen.
 4. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie betalen senior- en juniorleden en betalen ereleden en leden van verdiensten de K.N.L.T.B. contributie, welke door de vereniging jaarlijks aan de K.N.L.T.B. wordt afgedragen.

BESTUUR
Artikel 9.

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die allen meerderjarig moeten zijn.
 2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen senior- en ereleden, leden van verdienste, alsmede niet-spelende leden. Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport, tenzij volgens de reglementen van de K.N.L.T.B. dispensatie is verleend.
 3. Alle bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld. Zo kiest het bestuur uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
 4. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij het huishoudelijk reglement geregeld.
 5. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt en wanneer het bestuurslid zijn functie neerlegt.
 6. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene ledenvergadering een opvolger.
 7. Indien in het bestuur een of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van een maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacatures.
 8. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR
Artikel 10.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur en mede door de voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.
 2. Het bestuur is ondermeer bevoegd tot:
  1. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
  2. het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
 3. Het bestuur is mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering bevoegd tot:
  1. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
  2. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
  3. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of onbepaald is of een bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven gaat;
  4. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank) krediet wordt verleend;
  5. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
  6. het aangaan van dadingen;
  7. het optreden in rechte, waaronder het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van conservatoire maatregelen en van het opnemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden. 
   Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene ledenvergadering kan, wat betreft de sub a en b bedoelde rechtshandelingen door het bestuur tegen derden dan wel door derden tegen de vereniging wél een beroep worden gedaan, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft de sub c tot en met g bedoelde rechtshandelingen, géén beroep kan worden gedaan.
 4. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.
 5. Het bestuur kan uit de senior-, junior-, ereleden en/of leden van verdienste één of meer commissies instellen. De benoeming wordt bij huishoudelijk reglement vastgesteld; ondersteunende leden en eventueel niet-leden kunnen als adviseur worden toegevoegd.
 6. Over alles wat niet door de wet, statuten of huishoudelijk reglement is geregeld, beslist het bestuur.

REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 11.

 1. Het verenigingsjaar vangt aan op een april van het kalenderjaar en eindigt op eenendertig maart van het volgende kalenderjaar. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 3. Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording aflegt over het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Deze stukken dienen door alle bestuurders te worden ondertekend. Indien de ondertekening van één van hen ontbreekt, dient hiervan onder opgave van reden melding te worden gemaakt.
 4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, de zogenaamde kascontrole commissie, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld bij het huishoudelijk reglement.
 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de in het voorgaande lid bedoelde commissie van onderzoek, ook wel de kascommissie genaamd, zich op kosten van de vereniging door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen doch slechts door benoeming van een andere commissie.
 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 12.

 1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
 2. Op de algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 11, lid 3 komen onder meer aan de orde:
  1. de notulen van de laatstgehouden algemene ledenvergadering;
  2. het jaarverslag als bedoeld in artikel 11, lid 3;
  3. de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11, lid 3;
  4. het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4;
  5. de benoeming van de in artikel 11, lid 4 genoemde commissie, voor het volgende boekjaar;
  6. de begroting van het volgende boekjaar;
  7. de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld;
  8. de verkiezing van de bestuursleden;
  9. eventuele instelling van commissies en verkiezing van commissieleden, zoals bedoeld in artikel 10, lid 5;
  10. voorstellen van de zijde van het bestuur;
  11. voorstellen, ingediend door ten minste vijf leden;
  12. wat verder ter tafel komt.
 3. Andere algemene ledenvergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten is verplicht.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad.

BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 13.

 1. Algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, dan wel door ten minste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden als bepaald in artikel 12, lid 4. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 17 en 18.
 2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 14.

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging. Géén toegang hebben - met inachtneming van het tweede lid van artikel 7 - geschorste leden.
 2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering.
 3. Ieder senior- en erelid, alsmede lid van verdienste van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft één stem.
 4. Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is toegestaan volgens bij huishoudelijk reglement vastgestelde richtlijnen.

VOORZITTERSCHAP & NOTULEN
Artikel 15.

 1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding.
 2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene ledenvergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12, lid 4, kunnen notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

BESLUITVORMING
Artikel 16.

 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud vaneen genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met meerderheid van stemmen.
 4. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
 6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
 7. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijk (mondeling of schriftelijk) stemming verlangt. Voor de aanvang van een schriftelijke stemming wordt op voorstel van de voorzitter een commissie van stemopneming benoemd die uit tenminste drie stemgerechtigde leden bestaat.
 8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mist met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
 9. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding der vereniging ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van algemene ledenvergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 17.

 1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene ledenvergadering, mits de oproeping tot deze vergadering ten minste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld.
 2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig dan wel bij volmacht vertegenwoordigd is. Is dit aantal niet aanwezig, dan wel vertegenwoordigd dan wordt de algemene ledenvergadering vier weken later opnieuw bijeengeroepen waarop alsdan, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden en volmachten, rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:
  1. Het bestuur van de K.N.L.T.B., door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen het genomen besluit, en:
  2. van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

ONTBINDING
Artikel 18.

 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering; het bepaalde in de leden 1, 2 en onder 3a van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
 2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, voorzover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd.
 3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover en zolang dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht, voor zover de wet niet anders voorschrijft. In stukken en aankondigingen van de vereniging uitgaande moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

(HUISHOUDELIJK) REGLEMENT
Artikel 19.

 1. De algemene vergadering moet een huishoudelijk reglement vaststellen en kan ook (een) ander(en) reglement(en) vaststellen.
 2. Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met statuten.