Bestuursreglement

Drank- en horecawet – Bestuursreglement

 

Bestuursreglement ‘alcohol in de sportkantine’

 

Van tennis- & padelvereniging Zuid West Leiden

Het bestuur van de TPV Zuid-West heeft het hierna vermelde bestuursreglement “ alcohol in sportkantines “ vastgesteld op grond van de volgende overwegingen:

 • sportverenigingen dienen op basis van de Drank – en Horecawet te beschikken over een bestuursreglement;
 • de TPV Zuid-West is aangesloten bij de KNLTB en heeft een kantine in eigen beheer;
 • de sportkantine met een drank- en horecavergunning wordt in de wet beschouwd als een horecalokaliteit hetgeen betekent dat er ter plaatse bedrijfsmatig of tegen betaling alcoholhoudende dranken worden verstrekt;
 • het bestuursreglement moet regels bevatten die verantwoorde verstrekking van alcoholhoudende dranken waarborgen;
 • het bestuursreglement bevat tevens regels die ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca voorkomen;
 • mede door die bepalingen zal de Belastingdienst kunnen vaststellen dat de horeca-activiteiten in de vereniging een niet-commercieel karakter hebben.

 

Bestuursreglement ‘alcohol in de sportkantine’

Van TPV Zuid West:

Paragraaf 1 Algemene bepalingen.

Artikel 1 Begripsbepalingen

a.      Alcoholhoudende dranken:
Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15 % alcohol;
Sterke drank: gedestilleerd met 15 % of meer alcohol.

b.      Sociale hygiëne:
Hiermee wordt bedoeld dat mensen gezond met elkaar omgaan, dat ze rekening houden met elkaars normen, waarden en rollen. In de sportkantines gaat het vooral om kennis van en inzicht in de invloed van alcoholgebruik ( en – misbruik) en hoe men verantwoord alcoholgebruik in de kantine kan bevorderen. Belangrijk hierbij zijn huis- en gedragsregels en sociale vaardigheden om deze regels uit te dragen en na te leven. Verder houdt dit in kennis van de Drank- en Horecawet en verwante regelgeving en de reclamecode van alcoholhoudende dranken, van verschillende bedrijfsformules en doelgroepen en van de technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting.

c.       Leidinggevenden:
Het bestuur heeft tenminste een lid aangewezen als leidinggevende. Deze is tenminste 21 jaar oud, in het bezit van een verklaring Sociale Hygiëne en voldoet aan de eisen van de zedelijkheid en staat als zodanig vermeld in de vergunning van de vereniging.

d.      Barvrijwilliger:
Een vrijwilliger die de barwerkzaamheden in de sportkantine uitvoert. Zie ook de kwalificatienormen in artikel 7.

 

 

Artikel 2 Wettelijke bepalingen.

Uit oogpunt van verantwoorde alcoholverstrekking zullen de volgende wettelijke bepalingen worden nageleefd;

 • verkoop van alcoholhoudende drank aan personen jonger dan 16 jaar is verboden;
 • verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden;
 • leeftijdsgrenzen en schenktijden worden zichtbaar in de kantine opgehangen;
 • de verstrekker van alcoholhoudende dranken dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te tellen, tenzij betrokkene onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt;
 • geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid;
 • het is niet toegestaan alcoholhoudende dranken te verstrekken aan dronken personen;
 • het is verboden personen toe te laten in de kantine die dronken zijn of onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen.

Artikel 3 Vaststellen en wijzigen.

1.      Dit reglement is vastgesteld door het bestuur die zonodig ook eventuele wijzigingen kan aanbrengen.

2.      Het bestuursreglement wordt voorgelegd aan de gemeente en treedt op hetzelfde moment in werking als de drank- en horecavergunning. Wijzigingen van dit reglement worden voorgelegd aan de gemeente.

Paragraaf 2 Sociale hygienische bepalingen.

Artikel 4 Aanwezigheid.

Op de momenten dat er in de sportkantine alcoholhoudende drank wordt geschonken is er altijd of een leidinggevende of een barvrijwilliger aanwezig.

Artikel 5 Huis- en gedragsregels.

1.      Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholhoudende drank te gebruiken in de kantine of elders op het terrein van de vereniging;

2.      Er wordt geen alcohol geschonken aan jeugdleiders, trainers en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie en aan personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers, uiteraard voorzover dit bij de leidinggevende/ barvrijwilliger bekend is.

3.      Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen. Op basis daarvan kan verstrekking van alcohol worden geweigerd.

4.      Vanuit het oogpunt van na te streven alcoholmatiging wordt het gebruik van alcoholvrije dranken gepromoot.

5.      Personen die agressie of ander normafwijkend gedrag vertonen worden door de dienstdoende leidinggevende of barvrijwilliger uit de kantine verwijderd.

 

 

 

 

Artikel 6. Openingstijden en schenktijden.

De openingstijden van de kantine worden conform de drank- en horecavergunning bepaald door het bardienstschema.

Dat betekent dat de kantine open is en dat er alcoholhoudende drank kan worden verstrekt op alle dagen indien er aan de tennissport en/of aan de vereniging gerelateerde activiteiten zijn op het tennispark dan wel in de kantine.

Artikel 7. Kwalificatienormen en instructie verantwoord alcoholgebruik voor barvrijwilligers.

Voor de barvrijwilligers zijn de volgende kwalificatienormen vastgesteld.
Barvrijwilligers:

 • zijn tenminste 18 jaar oud;
 • hebben een instructie verantwoord alcohol schenken gevolgd;
 • staan als zodanig bij de vereniging geregistreerd;
 • zijn betrokken bij de vereniging, als lid, dan wel anderszins ( bijvoorbeeld als ouder of verzorger van minderjarige verenigingsleden).

Een instructie verantwoord alcoholgebruik wordt gegeven door een terzake deskundige waarbij met name de zaken die in dit reglement zijn gesteld aan de orde komen.

Artikel 8 Voorlichting.

1.      Schenktijden, leeftijdsgrenzen, huis en gedragsregels en paracommercie bepalingen worden zichtbaar in de kantine opgehangen.

2.      Het bestuur schenkt aandacht aan publicitaire acties in het kader van verantwoord alcoholgebruik.

3.      Het bestuur onderschrijft de bestaande regelingen omtrent reclame-uitingen voor alcoholhoudende dranken.

Artikel 9 Handhaving, klachtenprocedure en sancties.

1.      Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur van de vereniging en de leidinggevenden belast met de algemene leiding over de sportkantine, Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement.

2.      Gegronde klachten over de toepassing van dit reglement kunnen ter kennis worden gebracht van het bestuur van de vereniging.

3.      Uit hoofde van zijn verantwoordelijkheid voor de naleving zal het bestuur bij overtreding van regels van dit reglement ten opzichte van de betrokkenen, zijnde de consument dan wel de verstrekker ( leidinggevende of barvrijwilliger) gebruik maken van zijn sanctiebevoegdheden op grond van de statuten en het huishoudelijk reglement. Het bestuur verifieert de klacht, hoort zo nodig de klager en treft bij gegrondbevinding van de klacht binnen twee maanden maatregelen om herhaling te voorkomen. Het bestuur brengt het resultaat van de afweging ter kennis van de indiener van de klacht.

4.      Een ieder kan gegronde klachten over de overtreding(en ) van de Drank- en Horecawet indienen bij de gemeente of de Keuringsdienst van Waren.

 

 

Paragraaf 3 Paracommercie bepalingen.

Artikel 10 Toegelaten horeca-activiteiten.

1.      De sportvereniging zal slechts horeca-activiteiten uitoefenen met inachtneming van het hierna onder 2 en 3 bepaalde. De vereniging zal geen horeca-activiteiten uitoefenen ten behoeve van bijeenkomsten die worden gehouden wegens gebeurtenissen in de prive-sfeer van leden en bijeenkomsten voor niet leden. Het bestuur zal hierop toezien.

2.      De horeca-activiteiten worden door de vereniging slechts uitgeoefend ten aanzien van personen die bij de activiteiten van de sportvereniging in de ruimste zin van het woord betrokken zijn, met inachtneming van het hierna onder 3 bepaalde.

3.      Het uitoefenen van horeca-activiteiten door de vereniging jegens niet bij de vereniging aangesloten personen geschiedt uitsluitend voor, tijdens en na wedstrijden, trainingen en overige activiteiten die de vereniging binnen het kader van de doelstelling, te weten het doen beoefenen en bevorderen van sport, alsmede het stimuleren en organiseren van activiteiten die in het kader van de sport de ontwikkeling, de vorming en de recreatie van de mens beogen.

4.      Voor zover niet binnen de hiervoor genoemde doelstelling vallend, zal de kantine en/of de inventaris ( met name het meubilair en het serviesgoed) niet door de vereniging aan derden worden verhuurd of ter beschikking worden gesteld.

5.      Geen reclame mag worden gemaakt door de vereniging voor niet binnen de doelstelling vallen respectievelijk andere horeca-activiteiten dan die welke zijn toegelaten als omschreven in dit artikel 10.

Artikel 11 Handhaving, klachtenprocedure en sancties.

1.      Conform het gestelde in artikel 45 van de Drank- en Horecawet zijn het bestuur en de leidinggevenden belast met de algehele leiding over de sportkantine. Zij zijn derhalve beiden verantwoordelijk voor de naleving van de wet en dus van dit reglement, inclusief de paracommercie bepalingen.

2.      Gegronde klachten over de toepassing van het gestelde in artikel 10 kunnen door belanghebbenden ter kennis worden gebracht van de het bestuur en/of de overkoepelende sportbond. Tot de rechtstreeks belanghebbenden behoren in ieder geval de plaatselijke reguliere horecaondernemers. Een klacht kan door henzelf dan wel door de Koninklijke Horeca Nederland of diens vertegenwoordigers worden ingediend.

3.      Als de klacht bij het bestuur van de vereniging is ingediend behandelt deze de klacht en informeert de klager binnen twee maanden over het resultaat van de behandeling. Over de voortgang van een klacht, ingediend bij de KNLTB, worden betrokkenen door de KNLTB geïnformeerd.

Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de tennisvereniging Zuid-West te Leiden op 18 maart 2011.

 

Voorzitter                                          Secretaris

 

 

                  

-----------------                                                         ----------------